Procedura e Konkurrimit Publik me objekt “NDËRHYRJE RESTAURUESE NË MOZAIKUN E TIRANËS”(NDËRTIM GODINE) - Ministria e Kulturës
Postuar më: 20/06/2022

Procedura e Konkurrimit Publik me objekt “NDËRHYRJE RESTAURUESE NË MOZAIKUN E TIRANËS”(NDËRTIM GODINE)

Ministria e Kulturës, në bazë të VKM Nr. 425, datë 27.5.2020 “Për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimit Nr. 269 date 11.08.2020 “Për miratimin e dokumenteve standarde të konkurrimit publik për përzgjedhjen e subjekteve të pajisura me licencë për projektim, zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim në pasuritë kulturore, për kryerjen e investimeve me fonde publike në pasuritë kulturore”, i ndryshuar, do te zhvilloje Proceduren e Konkurrimit Publik me objekt “NDËRHYRJE RESTAURUESE NË MOZAIKUN E TIRANËS”(NDËRTIM GODINE).

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi është 20/06/2022.

Afati kohor për dorëzimin e ofertave: 05/07/2022 ora: 12:00   

Afati kohor për hapjen e ofertave:  05/07/2022 ora: 12:30

 

Dokumentacioni:

RAPORT I VNM MOZAIKU I TIRANES

DSKP finale Mozaiku

formular njoftimi

Preventiv Mozaiku i Tiranës

 

Dokumentacioni teknik:

 

1. Studimi Gjeologjik

2. Studimi Sizmik

3. Projekti Elektrik

4. Projekti Konstruktiv

5. Projekti i Instalimeve

7. Relacioni elektrik

9. Relacioni Mekanik

11. Relacion konstruktiv

12. PlanVendosja

14. Plan Organizim Punes

15. Grafik Punimesh

16. Projekti Arkitektonik

Projekti Arkitektonik

Relacioni Arkitektonik

Specifikimet Teknike